O nas

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorzadem zawodowym działającym na podstawie
ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z pózn.
zmianami). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwila
wpisu na listę (tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich
zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4
lata. W okresach miedzy Zjazdami działalnością samorządu kieruje
Krajowa Rada Doradców
Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata
.

W dniach 26 i 27 stycznia 2002 roku odbył się I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych ,
poprzedzony 16 wojewódzkimi zgromadzeniami wyborczymi. W toku obrad dokonany został
wybór organów Izby , uchwalono statut i podjęto szereg uchwal regulujących zasady przyszłego
funkcjonowania samorządu. Tym samym dokonało się to, do czego od lat dążyło środowisko
osób, które swa aktywność zawodowa związały z doradztwem podatkowym. Nasz samorząd
zawodowy stal się faktem.

Zgodnie z Uchwala Nr 10/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia
27 stycznia 2002 r. utworzono 16 oddziałów regionalnych


Kontakt

tel.: (89) 532 04 13
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul.Towarowa 3 pok. 17-18
10-416 Olsztyn

tel. (89) 532 04 13
fax.

x Fotografie: Jarosław Skórski, Urząd Miasta Olsztyna, Wojciech Krom
x