Legitymacje [aktualizacja]

Uaktualnienie

Legitymacja doradcy podatkowego

 

W serwisie internetowym KIDP, po zalogowaniu do mDoradcy, w zakładce "mWnioski", można wygenerować wniosek o wydanie nowej legitymacji doradcy podatkowego. Po wybraniu procedury wydania dokumentu (standardowej lub uproszczonej), należy postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Składanie wniosków
Wniosek o wystawienie legitymacji może być dostarczony do Regionalnego Oddziału KIDP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (podpisany certyfikatem podpisu elektronicznego) lub złożony osobiście przez doradcę podatkowego.

Wymagane dokumenty
Każda osoba uprawniona do uzyskania legitymacji zobowiązana jest złożyć do Regionalnego Oddziału KIDP:
- wniosek,
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość (nie dotyczy to doradców podatkowych, którzy składają wniosek uproszczony),
- dowód uiszczenia opłaty za wytworzenie legitymacji,
- oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi wystawiania legitymacji.
- fotografię (wyłącznie w wersji elektronicznej).

Odpłatność za wystawienie legitymacji
Osoby ubiegające się o wydanie legitymacji ponoszą całkowity koszt wystawienia legitymacji . Płatności należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego. Na podstawie danych podanych we wniosku, KRDP wystawi doradcom podatkowym faktury za zakup legitymacji i prześle na wskazany adres.

Odbiór legitymacji
Doradca podatkowy dokonuje odbioru legitymacji osobiście w siedzibie Regionalnego Oddziału KIDP, do którego przynależy, a odbioru legitymacji z certyfikatem podpisu elektronicznego - w miejscu wskazanym przez PWPW SA .

Szczegółowe informacje na temat wystawiania legitymacji doradcy podatkowego znajdują się w serwisie KIDP.

 
 
_________________________________________________________
Poprzednia forma [przed uaktualnieniem]
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr
207/200
5 z dnia 8 lutego 2005 roku oraz postanowieniami umowy pomiędzy Krajową Izbą
Doradców Podatkowych a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. koszt legitymacji
doradcy podatkowego był całkowicie refundowany przez KRDP oraz Regionalne Oddziały Izby
jedynie do dnia 25 marca 2005 roku.

Od dnia 1 kwietnia 2005r. składając wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego
konieczne będzie uiszczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 24,40 zł brutto.

Składając wniosek o wydanie legitymacji należy osobiście zgłosić się do
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Biura KIDP wraz z następującymi dokumentami:

  • własnoręcznie wypełniony wniosek o wydanie legitymacji,
  • dowód osobisty wg aktualnie obowiązującego nowego wzoru,
  • paszport lub prawo jazdy wg aktualnie obowiązującego nowego wzoru w
  • przypadku zamawiania certyfikatów podpisu elektronicznego,
  • oryginał decyzji dotyczącej nadania numeru wpisu na listę doradców
 podatkowych,
  • oryginał aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art.2 ust.1 Ustawy z dnia 5
lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - dokument ten nie jest wymagany w przypadku
  • zawarcia ubezpieczenia w ramach umowy Generalnej,
  • dowód opłacenia ostatniej składki członkowskiej,
  • dwie kolorowe fotografie na jasnym tle.
  • oryginał decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy

Zapraszamy na strony www.krdp.pl oraz www.sigillum.pl gdzie dowiedzą się Państwo
niezbędnych informacji na temat podpisu elektronicznego oraz legitymacji doradcy podatkowego.

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (89) 532 04 13
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul.Towarowa 3 pok. 17-18
10-416 Olsztyn

tel. (89) 532 04 13
fax.

x Fotografie: Jarosław Skórski, Urząd Miasta Olsztyna, Wojciech Krom
x